Bruin Nederlandse tekst

Blue English text.

Door omstandigheden ben ik in het bezit gekomen van een paar vintage loudspeakers, ze waren van Jack Packard. Helaas is Jack overleden door hersenvliesontsteking (meningitis) , hij was in het lokale ziekenhuis Bua Khao opgenomen met hevige koorts en men dacht dat het dengue (knokkelkoorts) was. Maar helaas in het ziekenhuis in Kalasin bleek het meningitis te zijn maar toen lag Jack al in coma. Ongeveer twee weken later is Jack overleden.

Due To Circumstances, I came into possession of a set vintage loudspeakers, they were made by Jack Packard. Unfortunately Jack died as a result of meningitis , he was taken to the local hospital Bua Khao with violent fever and they thought it was dengue fever. But unfortunately in the hospital in Kalasin turned out to be the meningitis but when Jack was already in coma. About two weeks later, Jack died.

minidsp

The MiniDSP

DSCN0534K

Speakers 125 cm (42 Inch) high , and 43 (17 inch) x 43 cm .

Aangezien het moeilijk is om in Thailand kwaliteit te kopen ben ik genoodzaakt dit uit Nederland mee te nemen of online te bestellen en zelf te maken en Jack had al wat gemaakt. Ik heb in overleg met bekende van Jack ‘s vrouw gevraagd of ik dit systeem kon (kopen) overnemen omdat anders er niets van overblijft als een thai het in handen krijgt. Het zou dan voor karaoke gebruikt worden en de kwaliteit zal verloren gaan. Leek mij eeuwig zonde.

As it is difficult to buy quality in Thailand I am forced to carry this out the Netherlands or buy online and make my selves but Jack already made it . I have been in consultation with acquaintance of Jack’s wife asked if I could take over this system (buy) because otherwise nothing of it remains as a Thai use it. It would then be used for karaoke and the quality will be lost. Seemed to me a complete lost.

Ik was al eerder bij Jack geweest om naar zijn loudspeakers te luisteren en was al direct onder de indruk van het volle ( dynamische ) geluid. Bleek dat Jack al gemaakt dat wat ik altijd al wilde maken , actieve luidsprekers zonder passieve hoog en laag filters. Het voordeel is dat je geen fase verschillen krijg en dus geen kleuring van het geluid. Door het toepassen van een DSP (Digitale Signal Proccessor) ga je de lage en hoge tonen scheiden om ze daarna te versterken. De DSP heeft 2 ingangen en 4 uitgangen , doordat het nu een tweeweg is zijn er nog twee uitgangen vrij zodat uitbreiding mogelijk is, b.v een sub of meer hoog maar voorlopig zit ik al met een enorme Bass dus voorlopig niet.

I had previously been to Jack to listen to his loudspeakers and was immediately impressed with the full (dynamic) sound. Turned out that Jack is already made that what I always wanted to make, active speakers without passive high and low filters. The advantage is that you don’t get phase differences and so no coloration of the sound. By applying a DSP (Digital Signal Proccessor) are you going to the bass and treble to separate them. The DSP has 2 inputs and 4 outputs, because it is a two way is there are two exits so that extension is possible, e.g., a sub or more high but for now i have a huge Bass so no changes for the time being.

Jack heeft de mini dsp gebruikt, zie hier : http://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-2-way-xover

Jack has used this mini dsp,  see here: http://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-2-way-xover

DSCN0542K

Electronics on the back cover.

I was verrast door het kleine vermogen dat deze speakers nodig hebben, bleek bij onderzoek op het internet dat de bas speaker maar 20 watt eff. max is met een range vanaf  30 tot 15000 HZ en de driver van de midden-hoog hoorn maar 10 watt eff is . Aangezien de ingebouwde digitale  eindversterker 2 x 250 Watt is 250 Watt voor de bas en 250 Watt voor de hoorn. Dus ruime mogelijkheid om de speakers op te blazen. Volgende klus is nu dus de ingang te limiteren zodat ik ze niet te ver uit kan sturen. Voordeel is dat je in de erg lage vervorming van de eindversterker zit. Dus hogere kwaliteit. Aangezien het rendament van de de speakers erg hoog is zal je in de praktijk dit niet uitsturen dit is dan al veel te luid.

Op de achterwand zitten de voedingen voor de eindversterker 60 volt + en 60 volt – de Digitale Eindversterker met IRS2092 = 2 x 250 Watt eff. De MiniDSP met Voeding .

I was surprised by the small power that these speakers need, at research on the internet that the bass speaker is only 20 watt eff. max is with a range from 30 to 15000 HZ and the driver from the medium-high Horn only 10 watt eff. is. And  the built-in digital power amplifier 2 x 250 Watts is 250 Watts for the bass and 250 Watts for the Horn. So its easy to blow the speakers to kingdom come. So the next job is to limit the input so that I can send them not too far out. Advantage is that you in the very low distortion of the power amplifier. So higher the quality. Since the efficiency of the speakers is very high i will not send out this in practice this is way too loud.

On the back wall of the cabinet are the power supplies for the power amplifier 60 volt + and 60 volt-the digital power amplifier with 2 x 250 Watt IRS2092. And the the MiniDSP with power supply.

DSCN0468k

Power amlifier 250 watt for the Bass and 250 watt for voor mid-high.

De eindversterker per box is voorzien van een IRS2092 Class D Audio Amplifier Board van het merk Sure (AA-AB32291) persoonlijk vind ik dat deze nog te warm wordt en ik denk dat ik dit met een fan extra gaat koelen omdat het het hier in Thailand bijna altijd boven de 26 graden is en in een gesloten kast zit. De Bas speaker is van Altec Lansing 419 8B en de Hoorn van Altec Lansing 811B met 802 mid-high driver. Het paarse is wat dempende stof. Jammer is dat de hoorn vertikaal is gemonteerd en de box daardoor meer richtings gevoelig is geworden (is nadeel ? of niet ).

The power amplifier per box is equipped with a Class D Audio Amplifier Board of the brand IRS2092 Sure (AA-AB32291) personally, I think that they are still too hot and I want to install an extra fan to cool because its always above 26 degrees centigrade here in Thailand and in a closed cabinet. The bass speaker is a 419 8B brand Altec Lansing and a Altec Lansing Horn 811B with 802 mid-high driver. The purple cloth is some damping material. A pity that the Horn is mounted vertically and the box has become thereby more directional (is disadvantage ? or not).

Al met al ben ik nu uitgebreid aan het klussen met deze kasten en zal op zoek moeten naar de software en wat kleine geruisloze ventilatortjes, in Thailand zal dat tegenvallen maar online kan alles.

In all I’m now to busy with these cabinets and have to find the software and some small silent fans, in Thailand that will be a problem but online everything is possible.

Dit alles met dank aan Jack Packard.

All this thanks to Jack Packard.

Jack_chin

Jack and is wife Chim.

In Memoriam Jack Packard

Jack came from USA Hawai he had several hobby’s, he was a “ham” radio Amateur and took beautyfull pictures of the nightly sky (astrophotography)  with his nightly sky tracker camera.

, I knew him for a short period but i sure i will miss him.

Sjaak.